τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο γονείς


TV spot της ΜΚΟ ΓΟΝ.ΙΣ Διαφημιστικό τηλεοπτικό σποτ της ΜΚΟ ΓΟΝ.ΙΣ

Ευγενική προσφορά του σκηνοθέτη Γρηγορόπουλου Β. ,των ηθοποιών Χρ. Αλεξανιάν , Π. Σταθακοπούλου, Π. Χαiκάλη και Γ. Παρτσαλάκη, τον γραφίστα Γερομόσχου Αχιλλέα, καθώς και την μουσικό Βαγγελιώ Βέλλη.

Σύμφωνο κοινής επιμέλειας – διαζυγίου

22 Σεπτεμβρίου 2011
|

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ –ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ


Στην Αθήνα σήμερα την …… ……………………… 200.....εμείς που υπογράφουμε το παρόν συμφωνητικό, από τη μιά ο Α.Μ. του Θ., κατοίκου Αθηνών, οδός …………… αρ. …… και αφετέρου η ……………………………., κατοίκου ………………., οδός …………….., αρ. ….., με κοινή μας συμφωνία αναλαμβάνουμε τις ακόλουθες ηθικές και νομικές υποχρεώσεις.

Έχουμε τελέσει γάμο την …/…./...... στο ……………. κατά τους  κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας / πολιτικό γάμο /

Από την ένωσή μας αυτή έχουμε αποκτήσει ...... τέκν.... φύλου .......... που ονομάζεται ........................... που γεννήθηκε την .../..../... και είναι σήμερα ηλικίας .......................... (..) ετών.

Με κοινή μας συμφωνία και για λόγους που αφορούν μόνο εμάς συναποφασίζουμε σήμερα ---------------------------- να λύσουμε οριστικά τον γάμο μας.

Σχετικά με την οριστική διακοπή της συζυγικής σχέσης και άσχετα από αυτήν, συμφωνούμε ότι θα λάβουμε μέριμνα να μην έχει αυτή  καμία επίπτωση στην κοινή μας ιδιότητά του γονέα. Δεδομένου τούτου   και σεβόμενοι απολύτως, αμφότεροι την αναγκαιότητα της ισόρροπης ανάπτυξης του τέκνου μας, δεχόμαστε ότι το ΣΥΜΦΕΡΟΝ  ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΦΕΙ ΚΑΙ από τους δυο γονείς. Επομένως, η γονική μέριμνα  συμπεριλαμβανομένης της  επιμέλειας να παραμείνει κοινή  και μετά τη λύση του γάμου μας, έως και την ενηλικίωση του.

Ειδικότερα :

1. Γονική μέριμνα και  επιμέλεια

Συμφωνούμε ότι η γονική μέριμνα στην οποία περιλαμβάνεται η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου μας, θα εξακολουθεί να ασκείται απόκοινού και από τους δύο συμβαλλομένους γονείς.

Ενδεικτικά αναφέρεται στο σημείο τούτο, ότι μέσα στα πλαίσια της κοινής άσκησης της γονικής μέριμνας και επιμέλειας, και οι δύο γονείς θα συναποφασίζουμε και θα φροντίζουμε από κοινού για την διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του

Ομοίως από κοινού θα ασκούμε την επιμέλεια προσώπου του τέκνου μας και θα αποφασίζουμε από κοινού για την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευσή του, τα θέματα υγείας και περιθάλψεως του τέκνου και την φροντίδα του προσώπου του.

2. Διαμονή τέκνου

Συμφωνούμε από κοινού τον τόπο κατοικίας του τέκνου μας και ορίζουμε τον Δήμο .............. νομού ............. στον οποίο το τέκνο μας θα κατοικεί μέχρι την ενηλικίωσή του. Τυχόν μεταβολή του τόπου κατοικίας του τέκνου θα αποφασισθεί από κοινού με νέα έγγραφη συμφωνία έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του τέκνου μας.

Μέσα στον τόπο κατοικίας του θα μπορεί να διαμένει και στην οικία της μητέρας του όσο και στην οικία του πατέρα του για το κατωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα.

3.Διαμονή καθημερινή φροντίδα και  επικοινωνία

Συμφωνούμε ότι το  τέκνο μας θα διαβιώνει τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα με καθένα από τους γονείς. Ο γονέας που θα συγκατοικεί με το τέκνο, για τα κατωτέρω οριζόμενα διαστήματα, αναλάβει μόνο την καθημερινή φροντίδα αυτού ενώ η επιμέλεια θα ασκείται από κοινού.

Ειδικότερα το τέκνο μας θα διαμένει με τον πρώτο από εμάς πατέρα του στην οικία του μέσα στα όρια του τόπου κατοικίας κατά το χρονικό διάστημα από ................... έως  ..........................................................................................................

Κατά το διάστημα αυτό, η επικοινωνία με τη μητέρα είναι ελεύθερη ο δε πατέρας δεν θα παρεμποδίζει την μητέρα να επικοινωνεί τηλεφωνικά με το τέκνο, τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και να το συναντά τουλάχιστον δύο ώρες την ημέρα σε τόπο επιλογής της εφόσον το επιθυμεί.

Στις ......... μ.μ. της .......... ο πατέρας  θα μεταφέρει το  τέκνο μας  στην οικία της  μητέρας του, μέσα στο όρια του τόπου κατοικίας του τέκνου, και το τέκνο διαμείνει στην οικία αυτή μέχρι την ............................................................................

Κατά το διάστημα αυτό η επικοινωνία με τον πατέρα είναι ελεύθερη η δε μητέρα δεν θα παρεμποδίζει τον πατέρα να επικοινωνεί τηλεφωνικά με το τέκνο, τουλάχιστον μια φορά την ημέρα και να το συναντά τουλάχιστον δύο ώρες την ημέρα σε τόπο επιλογής του, εφ’όσον το επιθυμεί.

Οι ώρες που οι γονείς θα συναντούν το τέκνο θα είναι συνεχόμενες και θα καθορίζονται από τους γονείς με αποκλειστικό γνώμονα τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του τέκνου.

Την .................................................................................... και ώρα ........  θα παραδώσει η μητέρα το παιδί στον πατέρα και ούτω καθ’εξής έως την ενηλικίωση του τέκνου μας.

Για τις εορτές και διακοπές συμφωνούνται τα ακόλουθα, κατ’ εξαίρεση του κανόνα της εναλασσόμενης διαμονής του τέκνου :

- Κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, θα μπορούμε να παραλάβουμε το τέκνο μας για χρονικό διάστημα μιάς εβδομάδας, αρχής γενομένης από τ…................................…… και εναλλάξ, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η παραμονή του τέκνου με εκάτερο των γονέων εναλλάξ ανά σημαντική εορτή (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα κλπ.)

Όποτε το τέκνο αναχωρεί εκτός τόπου κατοικίας, κατά την χρονική περίοδο που βρίσκεται στη φροντίδα του ενός γονέα αυτός οφείλει να ενημερώνει περί τούτου τον άλλο γονέα.

4. Δαπάνες διαβίωσης του τέκνου

Συμφωνούμε ότι από κοινού και οι δύο γονείς θα καταβάλλουμε ως  διατροφή,  όπως οφείλουμε, τις απαιτούμενες δαπάνες για τις ανάγκες του τέκνου μας. Δηλαδή στην αρχή κάθε ημερολογιακού μήνα αρχής γενομένης από 1 -…-20… α)  ο πατέρας θα καταβάλλει το  ποσό των ……………… (……….) ευρώ και η μητέρα θα καταβάλλει το ποσό των …………..(….)ευρώ μηνιαίως.

Συμφωνούμε ότι το ποσό αυτό θα δίδεται αποκλειστικά προς κάλυψη των δαπανών του τέκνου δηλαδή α) των διδάκτρων παιδικού σταθμού/σχολείου …………στο οποίο αποφασίσαμε από κοινού να φοιτά το τέκνο, των σχολικών εξόδων, των διδάκτρων εξωσχολικών μαθημάτων ή δραστηριοτήτων τις οποίες αποφασίσαμε από κοινού β) ο μισθός παιδοκόμου γ) των προσωπικών αναγκών του τέκνου σε ένδυση, διατροφή, ψυχαγωγία.

Η συνολική μηνιαία παροχή θα υπόκειται ετησίως σε αναπροσαρμογή αναλόγως και κατ’ ακολουθία τουλάχιστον της μεταβολής του τιμαρίθμου του κόστους ζωής και της αυξήσεως των δαπανών και αναγκών του τέκνου.

Για όλες τις πιο πάνω δαπάνες θα εκδίδονται αποδείξεις και καθένας από εμάς θα παίρνει από ισόποσες αποδείξεις μεταξύ των οποίων ισόποσες αποδείξεις από αυτές που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Ομοίως από κοινού θα επιμερίζονται σε ίσο μέρος και οι φορολογικές απαλλαγές για τους γονείς τέκνων καθώς επίσης και κάθε  μορφής επίδομα ή ωφέλημα στο μέτρο που το επιτρέπει η φορολογική νομοθεσία.

5. Διαμεσολάβηση

Συμφωνούμε ότι για κάθε διαφορά ή διένεξη που αναφανεί σχετικά με την ανατροφή του τέκνου μας διορίζουμε ως διαμεσολαβητή τ_ν κοινωνικ__ λειτουργό  και ως αναπληρωματικό τ_ν κοινωνικ__ λειτουργό .................................... ,,,,,,,................................. με στόχο τη διευκόλυνση στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων σχετικά με το τέκνο μας.

Αναθέτουμε στον κοινωνικό λειτουργό να λαμβάνει σχετικό ιστορικό και να επισκέπτεται οποτεδήποτε το τέκνο μας όπου αυτό διαμένει. Σ’αυτόν θα υποβάλουμε και εγγράφως τις απόψεις μας για κάθε θέμα που τυχόν προκύψει  σχετικά με το  τέκνο μας. Στην περίπτωση που δεν επιτύχει η διαμεσολάβηση, ο κοινωνικός λειτουργός θα υποχρεούται να υποβάλλει έκθεση προς κάθε αρμόδιο δικαστικό ή διοικητικό όργανο.

6. Επίλυση διαφορών

Δηλώνουμε ότι αν ανακύψουν διαφορές είτε αναφορικά με την ερμηνεία, εφαρμογή  και εκτέλεση του παρόντος, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, θα εξαντληθεί από αμφότερα τα μέρη και αμοιβαία κάθε προσπάθεια να διευθετηθεί το θέμα αυτό με πνεύμα φιλικό και συμβιβαστικά προς το συμφέρον του  τέκνου μας.

7. Λοιπές ρυθμίσεις

[Ως προς τα αποκτήματα, κατανομή κινητών πραγμάτων, ρύθμιση οικογενειακής στέγης, ακολουθούνται οι ειδικές συμφωνίες των συμβαλλομένων]

Συμφωνούμε ότι θα υποβάλουμε στο αρμόδιο Δικαστήριο αίτηση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου  και το παρόν συμφωνητικό θα συνυποβληθεί για να κυρωθεί από το Δικαστήριο.

Αφού συμφωνήσαμε τα ανωτέρω, συντάξαμε το παρόν σε τρία  (3) πρωτότυπα, τα οποία υπογράψαμε και καθένας από εμάς έλαβε από ένα όμοιο, το δε τρίτο θα κατατεθεί στο Δικαστήριο κατά την πρώτη  συζήτηση του συναινετικού διαζυγίου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


Απόψεις επισκεπτών

 
ivi 20 Νοεμβρίου 2012 - 12:34:52

yparxei nomos pou na apagoreyei i mana sto patera toy paidiou tis na dei to paidi toys epidi de theli na sigkatoikisoun k na ton apili se periptosi pou de tha meinoun mazi na toy apagoreysei to dikastirio na blepei to paidi toy????????????? eno o pateras einai prothimos na dinei ti diatrofi k na blepei to paidi toy?

Γιούλα 4 Σεπτεμβρίου 2012 - 07:15:31

για την ΒΑΝΑ. ΝΑ μην μπερδεύεσαι καλή μου …. Το μόνο σωστό για το παιδί είναι να το ανατρέφουν και οι δύο γονείς του. Δεν θα γίνει το παιδί μπαλάκι αν δεν γίνεις εσύ ρακέτα. Νομίζεις ότι μπορείς μόνη σου να μεγαλώσεις το παιδί, κάνεις όμως λάθος και απλά αναπαράγεις στο παιδί σας τα λάθη που εσύ δέχθηκες κατά την ανατροφή σου. Δεν είναι ανάγκη του γονιού να “βλέπει” το παιδί, είναι ανάγκη του παιδιού να το μεγαλώνουν και οι δύο γονείς του στο ίδιο ή σε διαφορετικά σπίτια αφού έχουν χωρίσει. Το παιδί δεν είναι ένα από τα κάδρα του σπιτιού. Το παιδί δεν δένεται με τους τοίχους και τα έπιπλα αλλά με τους ανθρώπους. Από την έλλειψη του άλλου γονιού στην καθημερινότητά του υποφέρει και όχι από τα “πήγαινε - έλα”. Δεν τομάς να ξεστομίσεις την λέξη κλειδί : “το παιδί μας” αλλά το αποκαλείς “το παιδί μου” και το “παιδί του”. Η οργή, η εκδίκηση και η ανασφάλεια που αναφέρεις κρύβεται στα λόγια σου, στις μεγαλόστομες εκφράσεις. Να μην “θυσιαστείς εσύ”, κανείς δεν χρειάζεται τις θυσίες σου. Τελικά, ο λόγος των “πήγαινε - έλα” είναι το ότι χωρίσατε και όχι το ότι το παιδί συνεχίζει να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς. Ή μήπως είναι αυτό που δε θέλεις ;

τζιβανα 3 Σεπτεμβρίου 2012 - 14:34:29

Ασχετη με τα νομικα και τη κοινη λογικη η προλαλησασα επικαλειται το γνωστο ( μεταξυ μας εχει κατανησει αηδια ) το καλο του παιδιου, δηλαδη το καλο το δικο της . Φοβαται μη γινει το παιδι μπαλακι. Αληθεια καθε φορα που το παρκαρει η καθε εργαζομενη στη μητερα της η σε καποιο γκετο-παιδικο σταθμο τι το καθιστα ? το οτι ο μπαμπας γινεται μια θαμπη εικονα στο μυαλο του παιδιου αφου εχει φροντισει η καθε μαιναδα -μανα να τον στερησει απο το παιδι της φαινεται να μην την λυπει... Αντίθετα στεναχωριεται η κυρια γιατι υπαρχει η κοινη επιμελεια η αλλιως η αφαιρεση του δικαιωματος απο τη μητερα να εκδικειται το αντρα της μεχρι εσχατων και να εξουσιαζει το αθωο τεκνο της εξαλλου το ομολογει "Για αυτο λυπάμαι ακόμα πιο πολυ!! Δυο φορές κρίμα!!" ΥΓ.περαστικα

Βανα 18 Μαίου 2012 - 13:08:19

Καλησπέρα! Είμαι πολυ μπερδεμένη ως προς το τι είναι το πιο σωστό για το παιδι και τι όχι. Αποφασίσαμε να χωρισουμε με τον άντρα μου και έχουμε ένα γιο 3,5 χρόνων. Το πρόβλημα μου είναι ότι δεν θέλω να γίνει το παιδι μου μπαλάκι για να καλυφθεί η ανάγκη -ανασφάλεια του πατέρα του να τον βλέπει! Είναι βολικό για μια εργαζόμενη μητέρα να μοιράζεται το παιδι για να έχει κι αυτή κάποιον ελεύθερο χρόνο...αλλά αλήθεια αν σε λογικά πλαίσια υπάρχει μια άνεση στο παιδι να βλέπει τον πατέρα του και δεν μπαίνουν εγωιστικες-εκδικητικες αιτίες απο την μητέρα τότε που ωφελεί το παιδι να ξεσπιτωνετε κάθε δυο ή τρεις μέρες ;; Και να περιφέρεται απο σχολείο σε δραστηριότητα κλπ με βαλιτσουλα; αναρωτωμενο εγω που κοιμαμαι αποψε; νομίζω αν κάποιος σκεφτεί με γνώμονα το καλο του παιδιού του θα αναθεωρουσε πολυ τα πήγαινε-ελα. Τουλάχιστον εγώ προβληματιζομαι πολυ και θα ήμουν διατεθειμένη να κάνω θυσίες για αυτο. Αλλά να θυσιασω εμένα - όχι το παιδι μου! Λυπάμαι που δεν καταφέραμε να έχουμε την οικογενειακή θαλπωρή που θέλαμε. Αλλά δεν αντέχω να ακούω όλους( κι όλες) αυτούς τους ανεκδιηγητους που όλους τους φόβους, την ανασφάλεια, την εκδίκηση, την οργή για αυτο που δεν κατάφεραν να κάνουν στην ζωή τους τα μεταφέρουν στο παιδι τους κάνοντας το μπαλάκι. Για αυτο λυπάμαι ακόμα πιο πολυ!! Δυο φορές κρίμα!!

τασος ροδος 1 Μαίου 2012 - 06:48:28

ποιος δινει το διακιωμα στην (μητερα)να εμποδιζει τον πατερα να βλεπει τα παιδια.σε 1 μηνα κλεινω ενα χρονο που ειμαι σε διασταση.με κατηγορει οτι εχω εξωσυζυγικη σχεση και οτι ειμαι βιαιος.προσπαθω να παρω το παιδι μου να το δω και χωρις δικαστικη μου το απαγορευει με την δικαιολογια οτι το παιδι εχει μεγαλωσει και δεν ξερω τις συνηθειες του.αν μπορει καποιος να μου απαντησει γινεται με αποφαση προσωρινης επιμελειας να μην μπορω να παρω το παιδι μου.η απαντηση ειναι οτι να παω σε εναν παιδοτοπο και να το δω εκει.ισχυριζεται οτι μου εχει κανει καταγγελια στην αστυνομια.στο δικαστηριο ομως δεν παρουσιασε καποιο αποδεικτικο και δεν με ειδοποιησε η αστυνομια.το παιδι στην ροδο πηγαινε παιδικο σταθμο ενω τωρα καθεται σε ενα σπητι και παιζει σε μια αυλη.δηλωνει διευθυνση μονιμης κατοικιας την θεσσαλονικη και δεν ειναι ποτε εκει ειναι παντοτε στην μητερα της αυτο αν δεν κανω λαθος δεν ειναι ψευδη δηλωση στοιχειων.αν μπορει καποιος να μου απαντησει σας παρακαλω

Κωνσταντίνα Κοκκότη 26 Νοεμβρίου 2011 - 07:52:32

Προς periptwsh (18/11/2011)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα παιδιά μπορεί να νιώθουν στοργή και για τους δύο γονείς, ακόμα και αν δε βλέπουν συχνά τον ένα από τους δύο. Ο διαθέσιμος χρόνος που έχετε με τα παιδιά σας είναι μία ευκαιρία να τον αξιοποιήσετε, ώστε να ενδυναμώσετε τη σχέση σας μαζί τους. Οι εξωτερικές δραστηριότητες (π.χ. περίπατοι σε πάρκα, κινηματογράφος, πολιτιστικά δρώμενα σε δήμους κ.ά), οι συζητήσεις μαζί τους, αλλά και οι δραστηριότητες μέσα στο σπίτι (μαγειρική, διακόσμηση του δωματίου τους, κατασκευές κ.ά.) είναι μερικές προτάσεις που θα μπορούσαν να αναπτύξουν περισσότερο τη σχέση σας με τα παιδιά σας. Αξιοποιήστε όσο καλύτερα μπορείτε το χρόνο που διαθέτετε μαζί τους και μην αποθαρρύνεστε. Άλλωστε, σημασία δεν έχει τόσο πολύ η διάρκεια του χρόνου που αφιερώνει ένας γονιός στα παιδιά του, αλλά η ποιότητα αυτού του χρόνου.

 

Κωνσταντίνα Κοκκότη

Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας – Ψυχοθεραπεύτρια

Συνεργάτιδα ΓΟΝ.ΙΣ.

nomimofron? 21 Νοεμβρίου 2011 - 20:23:54

kathe periptosi monadiki,diavaste k tin diki moy.afoy me exapatise se kathe vathmo k epipedo, me apatise k stin kyriolexia, eixe etoimastei k nomika , ego eixa agnoia ,koimomoyn ton ypno toy dikaioy,etrexa mera nyxta min toys leipsei tipota ,empaina spiti stis 23:00 meta k tin volta toy skyloy , k efeyga to proi gia doyleia . 1 mera pire to paidi pige rodo stin trelli tis mana poy voithoyse  paraskiniaka na xorisoyme.eno mename 12 xronia thessaloniki prolave k moy ekane asfalistika metra stin rodo ,k ola ta dikastiria dikazontai ekei pleon, me oti synepagetai ayto se exoda k talaiporia k psyxika.i apofasi vgike pire tin epimeleia, k i apofasi leei ta gnosta dldl. na vlepo 1-2 fores to mina to paidi k oles tis giortes . parola ayta den to vlepo pote , to paidi exei   katastrafei stin kyriolexia , den exei tipota oyte parees ,exei allaxei perivallon meta apo 11 xronia edo ,poy eixe ta panta . den paei oyte frontistiria , edo 2 xenes glosses spoydaze epi 7 xronia. takwondo 5, proskopismo 6, podosfairo ,k polla alla.ekei tora tipota. gia na min dikastei eis varos tis ,syzygiki egataleipsi moy esteile exodiko tin mera poy efeyge, poy egrafe oti epi 10 eti xtypoysa aytin k to paidi k oti toys eixa sto dromo nistikoys. sto dikastirio ola ayta vevaia katereysan me tis 17 martyries poy eixa.(ayti irthe entelos moni tis ,oyte i dikigoros tis den irthe ,tin paratise) katereyse k i idia mesa stin aithoysa(etrexa k tis efera apo to kylikeio ego ligo kryo nero) kapedeixa oti mono gia ton skylo tis edina 1500e etisios .poso mallon gia aytin k to paidi moy(poy latreyo). se peisma tis exakoloythei na min me afinei na to vlepo ,ase poy einai k praktika adynaton logo tis apostasis.  synexizoyme dikastiria epi dikastirion k to paidi exe trellathei ,den xerei ti na pei mas agapaei k toys 2 to mono poy leei. nomoi soy leei k dikaiomata tis gynaikas. einai trelles ego tha elega . na sevomai toys nomoys lene. to ekana epi 40 eti, den xero pleon , agapo poly ton gio moy k den mporo allo makria toy. episis den mporo na eimai k allo nomimofron k malakas se aytin tin zoi....

periptwsh 19 Νοεμβρίου 2011 - 01:47:32

ειμαστε απο τισ σπανιεσ περιπτωσεις χωρισα με τον αντρα μου τον ιουνιο τα παιδια μαΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 13

ΚΑΙ 9 ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΕΓΩ ΜΕΝΩ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΝΩ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΑΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΜΑΚΡΙΑ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΥΣΦΕΡΩ ΠΟΥΘΕΝΑ.ΤΑ ΚΡΑΤΑΕΙ Η Η ΜΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΣΧΕΔΟΝ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΟΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΩ ΚΑΠΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ .ΤΑ ΘΕΛΩ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΕΧΩ ΗΤΑΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΕΣΕΙΣ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΘΩ ΕΓΩ? ΕΝΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ?

marios 7 Νοεμβρίου 2011 - 05:35:48

ego ksero ena pragma,gynaika ison biaolos.tin efere o feos gia na tyranaei ton antra

Φωτης 22 Σεπτεμβρίου 2011 - 22:34:06

απο που μια  γυναικα παιρνει την εξουσια να αδιαφορει για αποφασεις προεδρων απο που μια γυναικα παιρνει την εξουσια να λεει ψεματα και να ριχνει λασπη στον πατερα και την οικογενια του με την προφαση ''μου το ειπαν τα παιδια'' απο που μια γιναικα παιρνει την  εξουσια να κανει κακο στα παιδια για να ικανοποιησει το αρωστημενο παθος της για εκδικηση ΚΑΙ εως ποτε θα εχει την εξουσια να δημιουργει ατομα με την αισθηση του εγατελειμμαινου ατομου για να νιωθει κυριαρχος καποιος αρμοδιος να κανει κατι δεν παει αλλο πια καταστρεφουν παιδικες ψυχες και τους ενηλικες του αυριο!!!!!!

ο Φωτης για το Μαρακι και τον Παναγιωτη τα ανιψια μου!!!


 

Ανεβάστε το δικό σας σχόλιο Επιστροφή στην προηγούμενη ιστοσελίδα

created by 
Infodesign

design by 
Adventure